Informacje dyrekcji

W roku szkolnym 2017/2018 pod nieobecność pani dyrektor Marzanny Kamińskiej obowiązki dyrektora szkoły pełni pani Iwona Gryś. Przyjęcia rodziców odbywają się codziennie w godzinach od 1200 do 1430.
Z poważaniem
P.O. Dyrektora Szkoły
Iwona Gryś

23.10.2017 r.

W roku szkolnym 2016/2017 Dyrektor Szkoły przyjmuje rodziców w każdy wtorek w godzinach od 1000 do 1300.
Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Marzanna Kamińska

28.10.2016 r.

W roku szkolnym 2015/2016 Dyrektor Szkoły przyjmuje rodziców w każdy wtorek w godzinach od 1000 do 1300.
Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Marzanna Kamińska

30.10.2015 r.

W roku szkolnym 2013/2014 Dyrektor Szkoły przyjmuje rodziców codziennie w godzinach od 1035 do 1140.
Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Marzanna Kamińska

02.09.2013 r.

W roku szkolnym 2012/2013 Dyrektor Szkoły przyjmuje rodziców codziennie w godzinach od 1035 do 1140.
Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Marzanna Kamińska

12.03.2013 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 zmieniającego rozporządzenie, w sprawie organizacji roku szkolnego informujemy, że w roku szkolnym 2011/2012 dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych będą:
14 października 2011,
31 października 2011,
2 maja 2012,
4,10 maja 2012 (nie dotyczy tegorocznych maturzystów),
Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Marzanna Kamińska

05.01.2012 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 zmieniającego rozporządzenie, w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i Rady Pedagogicznej ustalił dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych na rok 2010/2011.
Zgodnie z rozporządzeniem takich dni wolnych w przypadku gimnazjów może być do ośmiu, a w przypadku liceum do dziesięciu. Dyrektor Szkoły informuje, że dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych będą:
14 października 2010,
12 listopada 2010,
2,4,5,6 maja 2010,
(łącznie sześć dni).
W tych dniach szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych dla uczniów chcących wziąć udział w takich zajęciach.

Uprzejmie proszę rodziców uczniów chcących skorzystać z zajęć wychowawczo-opiekuńczych, w wyżej wymienionych dniach o zgłaszanie tego faktu do wychowawcy klasy.
Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Marzanna Kamińska

03.11.2010 r.

Proszę nauczycieli o pobranie, wypełnienie i złożenie arkusza samooceny do dnia 18 czerwca 2009r. Arkusz dostępny jest tutaj.

09.06.2009 r.

W nowym roku szkolnym 2009 / 2010 zostaną dodatkowo uruchomione zajęcia pozalekcyjne z dziennikarstwa (teoretyczno-praktyczne) i informatyki (programowanie). Uczniów i rodziców proszę o zgłaszanie propozycji innych zajęć pozalekcyjnych.

18.05.2009 r.

Informuję iż od nowego roku szkolnego w Zspole Szkół Ogólnokształcących (Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące) zostanie wprowadzony system kontroli frekwencji i postępów w nauce - dziennik elektroniczny. System umożliwi uczniom, nauczycielom i rodzicom uzyskanie bieżących informacji o ocenach i frekwencji.

18.05.2009 r.

Zapraszam do słuchania audycji radiowych w Radiu "Sudety" z udziałem uczniów i nauczycieli naszej szkoły, w kaĽdy czwartek około godziny 1310

18.05.2009 r.

Dyrektor pełni dodatkowy dyżur dla rodziców (prawnych opiekunów) w każdy wtorek od 1500 do 1600

14.09.2008 r.

Copyright © 2010 by ZSO w Bielawie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor strony - Kamil Nowak.