Rekrutacja - Liceum Ogólnokształcące

GIMNAZJALISTO!

W Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Bielawie możesz zapisać się do klas:
 • dwujęzycznej,
 • biologiczno-chemicznej z elementami ratownictwa medycznego,
 • humanistyczno-medialnej,
 • politechnicznej,
 • geograficzno-biznesowej.

Języki obce: język angielski, język niemiecki, język francuski.


Obejrzyj szczegółową ofertę zamieszczoną powyżej.

W naszej szkole wprowadzony został pierwszy w powiecie dzierżoniowskim dziennik elektroniczny oraz Szkolna Platforma Edukacyjna.

E-dziennik pozwala na zacieśnienie kontaktów między nauczycielami, uczniami i rodzicami. Polega to m. in. na bieżącym monitorowaniu postępów w nauce i frekwencji, szybkim przekazie informacji i ogłoszeń. System ten pomógł zmniejszyć absencję uczniów, wpłynął na wzrost wyników nauczania i zwiększenie bezpieczeństwa w szkole.

Szkolna Platforma Edukacyjna umożliwia prowadzenie lekcji z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz e-learning, co bez wątpienia wpływa na wyjątkową atrakcyjność i stąd stałe podnoszenie wyników nauczania.

Więcej informacji na stronie http://www.librus.pl/, www.spe.librus.pl.

Każdy z gabinetów został wyposażony w sprzęt komputerowy, projektor multimedialny oraz sprzęt audio-wizualny. W szkole działają dwie pracownie informatyczne (działające pod kontrolą systemów Microsoft Windows Vista oraz Apple Mac OS X).

Terminarz rekrutacji

1. Logowanie się do systemu naboru elektronicznego na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl, wydrukowanie podania, które musi podpisać rodzić/opiekun prawny, złożenie podania w szkole pierwszego wyboru. od 1 do 21 czerwca 2017r
2. Składanie przez kandydatów do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej kopii świadectwa ukończenia szkoły, kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów od 23 do 27 czerwca 2017r
3. Ogłoszenie list przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych 7 lipca 2017r
4. Złożenie oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego od 7 do 18 lipca 2017r
5. Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do poszczególnych szkół, po złożeniu dokumentów, o których mowa w punkcie 4 19 lipca 2017r
6. Rekrutacja uzupełniająca (poza systemem) od 19 lipca do 31 sierpnia 2017rPotrzebne dokumenty

 • odanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej,
 • dwie fotografie,
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły,
 • kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego poświadczona przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,
 • dokumenty świadczące o szczególnej sytuacji ucznia, która daje mu pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły w przypadku równorzędnych wyników. Dotyczy: sierot, osób przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osób umieszczonych w - rodzinach zastępczych, kandydatów o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki, kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 • dokumenty (dyplomy, zaświadczenia) laureatów, finalistów konkursów przedmiotowych i innych konkursów.Warunki rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 100 puktów, wtym:

 1. 50 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej, zgodnie z zasadą:
  1. liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:
   • języka polskiego,
   • historii i wiedzy o społeczeństwie,
   • matematyki,
   • przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki, chemii,
   • języka obcego na poziomie podstawowym,
   jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, podzielonej przez dziesięć;
  2. liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.
 2. 40 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:
  • 10 punktów - ocena: celujący,
  • 8 punktów - ocena: bardzo dobry,
  • 6 punktów - ocena: dobry,
  • 4 punkty - ocena: dostateczny,
  • 0 punktów - ocena: dopuszczający.
 3. 10 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.
Strona naboru: https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat/Obejrzyj materiał o szkole
zrealizowany przez Telewizję Sudecką:Copyright © 2010 by ZSO w Bielawie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor strony - Kamil Nowak.