Regulamin Szkoły

REGULAMIN
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĽCYCH
W BIELAWIE


Celem regulaminu jest uściślenie zapisów Statutu Szkoły zgodnie z potrzebami codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

WSTĘP

Szkoła jest placoówką publiczną o charakterze świeckim, kształcącą i wychowującą zgodnie z postępowymi tradycjami narodu polskiego i ogólnoludzkimi normami moralnymi. Celem i zadaniem szkoły jest wszechstronny rozwój osobowości uczniów, zapewnienie im zdobycia wysokiej kultury intelektualnej i szerokiej nowoczesnej wiedzy. Szkołę powinien cechować demokratyzm, samorządność i współodpowiedzialność za pracę i wyniki wszystkich jej ogniw (Rada pedagogiczna, uczniowie, rodzice). rada Pedagodiczna jest najwyższym organem uchwałodawczym szkoły.

ROZDZIAŁ I

art. 1.1. Uczniowie mają prawo i obowiązek rozwijania swoich zainteresowań i pogłębiania swojej wiedzy poprzez udział we właściwie zorganizowanych przez szkołę zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

art. 1.2. Realizacji tego celu służyć będą:

 • indywidualna praca z uczniem na lekcjach
 • różnicowanie zadań domowych
 • działalność szkolnych i pozaszkolnych kół zainteresowań
 • wycieczki naukowe, udział w obozach naukowych
 • działalność organizacji młodzieżowych.

art. 2. Uczeń zdolny po spełnieniu odpowiednich warunków ma prawo do indywidualnego toku kształcenia.


ROZDZIAŁ II
Tradycje i ceremoniał szkołyart. 3. Uczeń ma prawo i obowiązek poznania historii szkoły, a także postaci jej patrona.

art. 4. Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli szkoły oraz kultywowania tradycji szkoły.
Do ceremoniału szkoły należą:

 • Dzień Patrona Szkoły
 • Otrzęsiny uczniów klas pierwszych
 • Konkurs wiedzy o Patronie Szkoły i jego epoce
 • Uroczyste pożegnanie sztandaru szkoły przez uczniów ostatniej klasy
 • Uroczyste pożegnanie uczniów ostatniej klasy przez uczniów klas trzecich
 • Spotkanie z najlepszymi uczniami i ich rodzicami
 • Wiosenna sesja wyjazdowa Samorządu Szkolnego.

art. 5. Do obowiązków ucznia należy podkreślanie uroczystym strojem następujących świąt państwowych i szkolnych:

 • rozpoczęcie roku szkolnego
 • Dzień Patrona Szkoły
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Rocznica Odzyskania Niepodległości(11 listopada)
 • Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • pożegnanie absolwentów szkoły(czerwiec)
 • zakończenie roku szkolnego.

art. 6. Uczeń ma prawo reprezentować szkołę na zewnątrz w czasie obchodu rocznic, świąt państwowych i oświatowych.

art. 7. Zaszczytnym wyróżnieniem wzorowego ucznia jest występowanie w poczcie sztandarowym szkoły.
Wybór młodzieży do pocztu sztandarowego odbywa się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej


ROZDZIAŁ III
Stosunek uczniów do naukiart. 8. Uczeń jest zobowiązany do:

 • rzetelnej i systematycznej nauki oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych
 • terminowego wykonywania zadań domowych
 • jak najlepszego wykorzystania czasu i warunków do nauki.

art. 9. Uczeń ma prawo zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.

art. 10. Uczeń ma prawo zdobywać wiedzę przy pomocy nauczyciela, poszerzać ją, ma prawo do twórczych poszukiwań intelektualnych. Może wyrażać wątpliwości, własne sądy oraz prowadzić dyskusje z treściami zawartymi w podręczniku i przekazywanymi przez nauczyciela.

art. 11. Uczeń ma prawo w czasie lub po zakończeniu zajęć zwrócić się z prośbą do nauczyciela o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcjach lub występujących w zadaniach domowych.

art. 12. Uczeń ma prawo do pomocy w nauce ze strony nauczyciela i kolegów, jeśli zaległości powstały z przyczyn od niego niezależnych(choroba, wypadki losowe, słabe zdolności).

art. 13. W przypadkach uzasadnionych(np. choroba, sprawy rodzinne, losowe, itp.) uczeń może zgłosić nauczycielowi przed lekcją swoje nieprzygotowanie do zajęć.

art. 14. Przygotowywanie się do olimpiad przedmiotowych bezpośrednio przed eliminacjami daje uczniowi prawo do zwolnienia z odpowiedzi z innych przedmiotów i do dni wolnych od zajęć szkolnych. O ilości dni wolnych decyduje nauczyciel przedmiotu po konsultacji z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy.

art. 15. Uczniowie biorący udział w konkursach i olimpiadach na szczeblu wojwódzkim(okręgowym) i centralnym mają prawo do zwolnienia z pytania i zadań domowych na tydzień po odbytym konkursie.

art. 16. Uczniowie biorący udział w różnego typu zawodach i konkursach przedmiotowych mają prawo do zwolnienia z pytania w dniu zawodów i konkursów.

art. 17. Do zwolnienia z pytania w danym dniu mają prawo uczniowie biorący udział w pozaszkolnych rozgrywkach sportowych i konkursach przedmiotowych odbywających się w dniu poprzednim.Prawo to mają również członkowie zespołów artystycznych biorących udział w imprezach

art. 18. Uczniowie są zobowiązani do poinformowania i uzyskania potwierdzenia udziału w wymienionych w art. 15, 16, 17 zawodach i imprezach przez nauczyciela prowadzącego i wychowawcę klasy.

art. 19. W szkole obowiązują następujące normy dotyczące pisemnych zadań szkolnych:

 • terminy prac klasowych muszą być wpisane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem (nie więcej niz 1 dziennie, nie więcej niż 3 w tygodniu)
 • prace klasowe muszą być poprawione w terminie dwutygodniowym, omówione na lekcji i dane uczniowi do wglądu
 • uczeń ma prawo poprawienia oceny ze sprawdzianu pisemnego w ciągu dwóch tygodni od day oddania pracy
 • w przypadku nieobecności usprawiedliwoinej na zapowiedzianym sprawdzianie uczeń zobowiązany jest do zaliczenia w ciągu dwuch tygodni od przyjścia do szkoły materiału rzeczowego objętego sprawdzianem
 • w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej na zapowiedzianym i odbytym sprawdzianie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną
 • krótkie sprawdziany(kartkówki) sprawdzają wiedzę i przygotowanie ucznia z 3 ostatnich lekcji winny być poprawione i ocenione w terminie 1 tygodnia i dane uczniowi do wglądu
 • na dwa tygodnie przed klasyfikacją należy zakończyć oddawanie przeprowadzonych prac klasowych.

art. 20. Uczeń ma prawo do jawności ocen. Ocena może być wpisana do zeszytu na życzenie ucznia.

art. 21. Oceny z poszczególnych przedmiotów uczeń otrzymuje wyłącznie za wiadomości i umiejętności.

art. 22. Uczeń ma prawo wystąpić o dodatkowe sprawdzanie wiedzy. Tryb odwołania reguluje "Wewnątrzszkolny system oceniania".

art. 23. Uczeń i jego rodzice na miesiąc przed klasyfikacją muszą być poinformowani o grożanej ocenie niedostatczenej, a na dwa tygodnie przed klasyfikacją(semestralną, roczną) o ocenie pozytywnej.


ROZDZIAŁ IV
Kultura bycia i dyscyplinaart. 24. Uczeń ma prawo do poszanowania jego godności osobistej oraz kulturalnego traktowania go przez wszystkich pracowników szkoły i kolegów.

art. 25. Obowiązkiem ucznia jest dbałość o czystość mowy ojczystej.

art. 26. Uczeń ma obowiązek okazywania szacunku wszystkim pracownikom szkoły, a także godnego zachowania się poza szkołą.

art. 27.1. Uczeń ma obowiązek przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia majątku szkolnego, dbać o porządek, ład, estetykę pomieszczeń oraz zieleni w szkole i otoczeniu.

art. 27.2. Uczeń lub zespół winny szkody jest materialnie odpowiedzialny za dokonane zniszczenia.

art. 27.3. Usunięcie zniszczeń musi nastąpić w trybie natychmiastowym.

art. 28. Obowiązkiem ucznia jest punktualne i regularne uczęszczanie na zajęcia szkolne.

art. 29. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności w szkole jest osobiste usprawiedliwienie nieobecności ucznia przez jego rodziców lub opiekuna.

art. 30. Usprawiedliwienie nieobecności musi nastąpić w ciągu 2 tygodni.

art. 31. W razie potrzeby wychowawca może ustalić inna formę usprawiedliwienia, powiadamiając dyrektora szkoły i rodziców.

art. 32. Zwolnienia ze szkoły może udzielić dyrektor lub wychowawca. Prośba o zwolnienie musi być pisemna. W przypadku prośby o dłuższe zwolnienie (urlop) należy złożyć wcześniej podanie w dyrekcji szkoły z podpisem rodziców i wychowawcy klasy.

art. 33. Uczeń, który opuścił w semestrze 50% godzin z danego przedmiotu, jest zobowiązany zdać z niego egzamin klasyfikacyjny. Niezgłoszenie się na egzamin lub niezdanie egzaminu jest równoznaczne z oceną niedostateczną na dany semestr.

art. 34. W przypadku opuszczenia przez ucznia 25% lekcji z danego przedmiotu nauczyciel może zobowiązać ucznia do zdawania egzaminu z tego przedmiotu. Egzamin przeprowadza się w czasie pozalekcyjnym.

art. 35. Uczeń ma obowiązek dbania o schludność ubioru oraz jego czystość. Ubiór szkolny powinien być stonowany i estetyczny.

art. 36. Na wszystkie uroczystości szkolne obowiązuje strój odświętny - galowy, ustalony z tradycją szkoły: dziewczęta - biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica, chłopcy - biała koszula, czarny lub granatowy garnitur, bądź ciemne spodnie i granatowy sweter.

art. 37. Podstawą wystawienia nowej legitymacji szkolnej w przypadku zniszczenia lub zgubienia jest wpłacenie ustalonej kwoty na rzecz środków pozabudżetowych.

art. 38. Obowiązkiem każdego ucznia jest sumienne wykonywanie przyjętych zadań.

art. 39. Obowiązkiem każdego ucznia jest ochrona i zabezpieczenie własności prywatnej przed zniszczeniem lub kradzieżą.

art. 40. Uczeń nie powienien przynosić do szkoły przedmiotów drogich, wartościowych lub pamiątek.


ROZDZIAŁ V
Nagrody i karyart. 41. Nagrodę lub karę może otrzymać: uczeń, zespół klasowy oraz zespół uczniów.

art. 42. Nagrodę rzeczową otrzymuje uczeń, który w ciągu roku szkolnego:

 • osiągnął średnią ocen z przedmiotów nauczania co najmniej 4,76 i ocenę ze sprawowania nie niższą niż ocena dobra oraz wykazał się wzorową i przykładną postawą uczniowską
 • osiągnął średnią ocen z przedmiotów nauczania nie niższą niż 4,0, ocenę ze sprawowania nie niższą niż dobra oraz wykazał się aktywną i efektywną pracą na rzecz klasy, szkoły, środowiska
 • wykazał się szczególnymi uzdolnieniami w zakresie jednego przedmiotu nauczania w szkole (grupy przedmiotów) i osiągnął premiowane miejsce w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, centralny.

art. 43. Nagroda może być udzielona dodatkowo w następującej formie:

 • pochwała wychowawcy udzielona indywidualnie lub na forum klasy
 • pochwałą Samorządu klasowego lub szkolnego udzielona indywidualnie, wobec całej klasy lub wobec Rady Pedagogicznej
 • udział w poczecie sztandarowym szkoły
 • list pochwalny dla ucznia i rodzicó.

art. 44. Nagroda może być udzielona lub przyznana na wniosek danej osoby, organizacji młodzieżowej, instytucji lub zespołu osób po odpowiednim udokumentowaniu.

art. 45. Fakt uzyskania odpowiedniej nagrody powinien być odnotowany w dokumentach klasy lub szkoły.

art. 46. Kara może być udzielona za nieprzestrzeganie regulaminu szkoły, zarządzeń osób, organizacji lub instytucji upoważnionych do wydania wyżej wymienionych.

art. 47. Kara może być udzielona w następującej formie:

 • upomnienie albo nagana udzielona przez wychowawcę lub samorząd klasowy
 • upomnienie, nagana lub ostrzeżenie udzielone przez dyrektora szkoły indywidualnie
 • zawieszenie przez dyrektora szkoły prawa udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz
 • zawieszenie przez dyrektora szkoły lub Prezydium Samorządu Uczniowskiego w pełnieniu funkcji społecznej
 • zawieszenie przez dyrektora szkoły w zajęciach obowiązkowych na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej
 • upomnienie lub ostrzeżenie udzielone ustnie lub pisemnie przez Radę Pedagogiczną
 • przeniesienie do innej szkoły
 • usunięcie ze szkoły, jeśli uczeń nie podlega obowiązkowi szkolnem.

art. 48. Kary wymienione w art. 47 a-f mogą być anulowane przez Radę Pedagogiczną na wniosek samorządu klasowego lub uczniowskiego.

art. 49. Zawieszenie ucznia w zajęciach obowiązkowych nie może trwać dłużej niż 3 dni.

art. 50. Uczeń lub zespól, któremu została udzielona kara wymieniona w art. 47 a ma prawo odwołania się do dyrektora szkoły, w art 47 b-f do Rady Pedagogicznej, zaś w art. 47 g-h do władzy nadzorującej szkołę.

art. 51. Decyzja o udzieleniu kary przez Radę Pedagogiczną, jeżeli nie zostały naruszone przepisy formalne, jest ostateczna.

art. 52. Kara może być zawieszona przez udzielającego ją, na prośbę zainteresowanego lub po złożeniu poręczenia przez młodzież bądź rodziców.

art. 53. Przy składaniu poręczenia należy określić czas zawieszenia kary oraz warunki, których spełnienie pozwoli ją darować.

art. 54. Udzielona kara, o ile nie została darowana lub anulowana musi być uwzględniona przy ustalaniu oceny ze sprawowania.


ROZDZIAŁ VI
Problemy opiekuńczo wychowawcze, zdrowieart. 55. Uczeń ma prawo być traktowany życzliwie przez nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów, ale ma również obowiązek stwarzać atmosferę spokoju, właściwej kultury bycia i życzliwości.

art. 56. Uczeń powinien być informowany przez nauczycieli, jak należy się uczyć, jak organizować czas wolny.

art. 59. Uczeń ma prawo do opieki zdrowotnej (profilaktyka).

art. 60. Uczeń ma obowiązek natychmiastowego informowania kierownictwa szkoł o zaistaniałych zagrożeniach dotyczących zdrowia lub życia. Jest on zobowiązany dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i swych kolegów. Palenie tytoniu, picie alkoholu, używanie narkotyków lub innych środków odurzających jest poważnym wykroczeniem.

Na terenie szkoły to zakaz!

art. 61. Uczeń potrzebujący może otrzymać pomoc materialną w miarę posiadanych środków z budżetu i Rady Rodziców: stypendium, zapomoga, dopłata do obiadów, obozów naukowych, obozów wędrownych.

art. 62. Uczniów z rodzin rozbitych, mieszkających na stancjach, dojeżdżających, wychowawca klasy, kierownictwo szkoły otacza szczególną troską.

art. 63. Uczeń ma prawo do wypoczynku na przerwach, do wypoczynku w czasie ferii i przerw świątecznych.

art. 64.1. Uczeń ma prawo do korzystania w dni wolne oraz po zajęciach wolnych z sali gimnastycznej, boiska i innych pomieszczeń szkoły zgodnie z ich przeznaczeniem.

art. 64.2. Realizacja prawa wymienionego w art. 64.1. wymaga zgody dyrektora szkoły lub osoby upoważnionej ze względu na bezpieczeństwo młodzieży bądź zabezpieczenia majątku szkoły.

art. 65. Uczeń ma prawo do korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego.

art. 66. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia lekarskiego wydanego przez placówkę służby zdrowia i zaakceptowanego przez dyrektora szkoły.

art. 67. Uczeń w czasie zajęć lekcyjnych określonych planem zobowiązany jest do przebywania na terenie szkoły. W czasie "okienka" lub godzin wolnych nieplanowanych również zobowiązany jest do przebywania na terenie szkoły.

art. 68. Uczeń ma prawo do rzetelnego informowania osób upoważnionych (przy zachowaniu pełnej tajemnicy) o swoich kłopotach osobistych, rodzinnych, materialnych i zdrowotnych.


ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcoweart. 69. Ocena realizacji regulaminu szkolnego będzie dokonywana jeden raz w roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej z udziałem młodzieży przez zespół powołany przez dyrektora szkoły składający się z przedstawicieli Rady Pedagogicznej, młodzieży i rodziców. Wnioski z pracy zespołu, po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną, zostaną wprowadzone do planu pracy szkoły.

art. 70. Regulamin szkoły nie jest dokumentem zamkniętym. Nowelizacja dokonywana będzie każdego roku przez zespół i w trybie określonym w art. 71.

art. 71. Do regulaminu szkoły mogą być wprowadzone uzupełnienia i problemy, które wynikają z nowych dokumentów MEN, corocznych instrukcji w sprawie organizacji kształcenia i wychowania czy innych zarządzeń.

art. 72. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.

art. 73. Stosowanie się ucznia do regulaminu jest wykładnikiem postawy ucznia oraz jego stosunku do szkoły.


Regulamin szkoły został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 18 września 1996r.

Zmiany w rozdziale IV wprowadzono decyzją Rady Pedagogicznej w dniu 16 września 1998r.

Regulamin dostosowano do tekstu jednolitego Statutu Szkoły w dniu 15 grudnia 1999r.

Copyright © 2010 by ZSO w Bielawie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor strony - Kamil Nowak.