Regulamin Biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Biblioteka jest multimedialną pracownią szkolną uczestniczącą w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji ustawniczej, w tym do korzystania z różnych źródeł informacji, także w innych typach bibliotek.
 2. Biblioteka pełni rolę ośrodka informacji dla uczniów i ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły, a także innych osób.
 3. Biblioteka realizuje swe zadania poprzez:
  • zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych
  • współuczestniczenie w różnorodnych formach pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły
 4. Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom w czasie pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły.
 5. W poczet czytelników zostaje wpisany każdy uczeń szkoły w momencie podjęcia w niej nauki. Otrzymuje on kartę biblioteczną, którą musi okazywać się przy wypożyczaniu i zwrocie książki. W wypadku zagubienia lub zniszczenia karty za nową uczeń zobowiązany jest do uiszczenia 5 złotych.
 6. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za użytkowane materiały biblioteczne. O zauważonych uszkodzeniach należy informować przed wypożyczeniem książki.
 7. W przypadku trwałego uszkodzenia, zniszczenia lub zgubienia materiałów bibliotecznych wypożyczający zobowiązany jest do:
  • naprawy szkód poprzez dostarczenie identycznego egzemplarza w postaci oryginalnej
  • przekazanie po uzgodnieniu z bibliotekarzem wydania innego (nowszego)
  • inną formę naprawienia szkody czytelnik ustala z bibliotekarzem
 8. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić książkę w terminie 1 miesiąca, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie wyznaczonym przez bibliotekarza.
 9. Wszystkie wypożyczone książki muszą być zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego. Za przetrzymywanie książek ponad ustalony termin zwrotu uczeń otrzymuje ujemne punkty z zachowania – zgodnie z regulaminem oceniania.
 10. Czytelnik może wypożyczyć książki na okres wakacji za zgodą bibliotekarza.
 11. Z zasobów księgozbioru podręcznego czytelnik korzysta tylko w czytelni. Uczestnicy konkursów i olimpiad przedmiotowych mogą wypożyczać pozycje z tego zbioru jak również kasety wideo jedynie po rekomendacji nauczyciela prowadzącego.
 12. Na terenie czytelni obowiązuje zachowanie ciszy. Niedozwolone są głośne rozmowy. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków.
 13. Zasady korzystania z komputerów omawia odrębny regulamin.
 14. W bibliotece mogą odbywać się zajęcia przedmiotowe z wykorzystaniem wideo, po uprzedniej konsultacij terminu z bibliotekarzem.
 15. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką – karta obiegowa.
 16. Nieprzestrzeganie regulaminu powoduje utratę praw korzystania z biblioteki.
Copyright © 2010 by ZSO w Bielawie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor strony - Kamil Nowak.