REGULAMIN RZECZNIKA PRAW UCZNIA

 1. W szkole tworzy się funkcję Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia, zwanego dalej Rzecznikiem.
 2. Rzecznikiem może być każdy nauczyciel Szkoły, oprócz Dyrektora i Wicedyrektorów.
 3. Rzecznika wybierają w demokratycznych wyborach wszyscy uczniowie szkoły na kadencję trwającą rok. Wybory przeprowadza samorząd uczniowski.
 4. W przypadku, gdy funkcja Rzecznika zostanie zwolniona upływem kadencji Rada Uczniów przeprowadza ponowne wybory.
 5. Do zadań Rzecznika należy w szczególności:
  • analizowanie i zajmowanie się uzasadnionymi przypadkami naruszania praw ucznia w szkole zgłoszonymi przez ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów) lub wychowawcę klasy
  • prowadzenie mediacji pomiędzy członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszania praw ucznia w szkole w celu rozwiązania problemu
 6. Drobnymi przypadkami naruszania praw ucznia zajmuje się wychowawca klasy.
 7. Jeżeli interwencje i mediacje Recznika w określonym przypadku naruszania praw ucznia nie przynoszą efektu, Rzecznik zgłasza ten fakt Dyrektorowi.

Copyright © 2010 by ZSO w Bielawie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor strony - Kamil Nowak.