REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Postanowienia ogólne§1


Samorząd uczniowski Zespołu Szkół Ogólnokształcących tworzą wszyscy uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 5 w Bielawie.

§2


Samorząd uczniowski działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

§3


Organami samorządu uczniowskiego są:
  1. Rady klasowe
  2. Zarząd samorządu uczniowskiego zwany dalej „zarządem".

§4


Rady klasowe liczą po 3 osoby. Zarząd liczy 7-9 osób.

§5


Kadencja rad klasowych trwa rok. Kadencja zarządu trwa 2 lata.

Wybory do organów samorządu


§6


Wybory do organów samorządu uczniowskiego przeprowadzane są we wrześniu.

§7


Wybory rad klasowych odbywają się w trybie i na warunkach ustalonych przez ogół uczniów danej klasy.

§8


Wybory zarządu są powszechne, równe i tajne. W wyborach, z czynnym i biernym prawem wyborczym biorą udział wszyscy uczniowie szkoły. Wybory przeprowadzają komisje wyborcze powołane przez rady klasowe na wspólnym zebraniu wyborczym. Rady klasowe ustalają również termin, tryb i zasady przeprowadzenia wyborów zarządu. Ustalony tryb zostaje podany do ogólnej wiadomości. W skład komisji wyborczej nie może wchodzić osoba kandydująca do zarządu.

§9


Zarząd wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

Kompetencje władz zarządu


§10


Przewodniczący zarządu organizuje prace zarządu, prowadzi posiedzenia i jest reprezentantem zarządu na zewnątrz. Zastępca przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności. Sekretarz zarządu odpowiada za dokumentację zarządu. Skarbnik zarządu odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem zarządu.

Posiedzenia zarządu


§11


Posiedzenia zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące, zgodnie z harmonogramem pracy zarządu. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia zarządu zwołuje przewodniczący, powiadamiając członków zarządu co najmniej 7 dni przed terminem spotkania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie zarządu w trybie pilnym, bez przestrzegania 7-dniowego terminu. Posiedzenia zarządu mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy 1/3 członków zarządu oraz na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, rady szkoły lub rady rodziców.

§12


Posiedzenia zarządu prowadzone są przez przewodniczącego. W posiedzeniach zarządu może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek zarządu.

§13


Posiedzenia zarządu są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków zarządu (quorum).

Tryb podejmowania uchwał


§14


Uchwały zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek przegłosowany przez członków zarządu, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

§15


Uchwały zarządu numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§16


Zarząd wyraża opinię, uzgodnioną w drodze głosowania. Tryb głosowania jest taki sam, jak przy podejmowaniu uchwał.

§17


Zarząd dokonuje wyboru opiekuna samorządu uczniowskiego spośród członków rady pedagogicznej szkoły. Kadencja opiekuna samorządu uczniowskiego trwa dwa lata. Opiekun samorządu uczniowskiego uczestniczy w posiedzeniach zarządu na prawach członka zarządu.

Prawa i obowiązki członków zarządu


§18


Członkowie zarządu mają prawo wypowiadania własnej opinii na każdy omawiany temat.

§19


Członkowie mają prawo do głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez zarząd.

§20


Członkowie zarządu mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w pracach zarządu.

Postanowienia końcowe


§21


Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2010 r.

Copyright © 2010 by ZSO w Bielawie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor strony - Kamil Nowak.