Terminarz rekrutacji

1. Logowanie się do systemu naboru elektronicznego na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl, wydrukowanie podania, które musi podpisać rodzić/opiekun prawny, złożenie podania w szkole pierwszego wyboru. od 1 do 20 czerwca 2018r
2. Składanie przez kandydatów do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej kopii świadectwa ukończenia szkoły, kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów od 23 do 27 czerwca 2018r
3. Ogłoszenie list przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych 7 lipca 2018r
4. Złożenie oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego od 7 do 18 lipca 2018r
5. Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do poszczególnych szkół, po złożeniu dokumentów, o których mowa w punkcie 4 19 lipca 2018r
6. Rekrutacja uzupełniająca (poza systemem) od 19 lipca do 31 sierpnia 2018rPotrzebne dokumenty
Warunki rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 100 puktów, wtym:

 1. 50 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej, zgodnie z zasadą:
  1. liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:
   • języka polskiego,
   • historii i wiedzy o społeczeństwie,
   • matematyki,
   • przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki, chemii,
   • języka obcego na poziomie podstawowym,
   jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, podzielonej przez dziesięć;
  2. liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.
 2. 40 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:
  • 10 punktów - ocena: celujący,
  • 8 punktów - ocena: bardzo dobry,
  • 6 punktów - ocena: dobry,
  • 4 punkty - ocena: dostateczny,
  • 0 punktów - ocena: dopuszczający.
 3. 10 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.
Copyright © 2010 by ZSO w Bielawie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor strony - Kamil Nowak.