Kodeks Honorowego Ucznia

Indywidualne cechy ucznia

 1. Jest odpowiedzialny za swoje słowa i czyny
 2. Potrafi ponosić konsekwencje własnych decyzji
 3. Potrafi przyznać się do błędów
 4. Jest uczciwy i dotrzymuje słowa danego słowa, nie kłamie
 5. Panuje nad emocjami podczas lekcji, dyskusji, rozmowy
 6. Szanuje zdanie innych osób, nawet gdy się z nimi nie zgadza
 7. Posługuje się poprawnym słownictwem, nie używa słów wulgarnych
 8. Jest odważny, potrafi stanąć w obronie innych
 9. Wykazuje się wysoką kulturą osobistą
 10. Sumienie wypełnia powierzone mu obowiązki
 11. Rozwija swoje zainteresowania
 12. Jest świadomy własnej przynależności narodowej
 13. Zna dziedzictwo kulturowe regionu i narodu

Relacje między uczniami

 1. Jest tolerancyjny, nie wyszydza i nie obmawia innych uczniów, szanuje inne religie i wierzenia
 2. Szanuje innych uczniów
 3. Nie stosuje wobec nikogo przemocy psychicznej, fizycznej i słownej, stara się jej przeciwstawiać
 4. Wychodzi z inicjatywą pomocy, gdy ktoś jej potrzebuje
 5. Potrafi rozwiązać problemy poprzez rozmowę, kompromis, negocjacje
 6. Chętnie współpracuje z innymi.

Podstawa uczniowska

 1. Na zajęcia przychodzi punktualnie
 2. NIe opuszcza zajęć szkolnych bez wyraźnej przyczyny
 3. Nie przeszkadza innym podczas pracy
 4. NIe rozmawia na lekcjach
 5. Słucha i wykonuje polecenia nauczyciela
 6. Na lekcję przychodzi przygotowany
 7. Aktywnie uczestniczy w zajęciach
 8. Stosuje się do wszystkich szkolnych przepisów
 9. Do szkoły nie przynosi niebezpiecznych przedmiotów
 10. Szanuje mnienie szkolne, osobiste, dba o pomoce naukowe
 11. Po zajęciach pozostawia porządek

Uchwalony przez Samorząd Uczniowski dnia 13 października 2011 roku.