Zasady zachowania w Gimnazjum nr 5

REGULAMIN ZACHOWANIA

Ocena z zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, o jego kulturze, osobistej i postawie wobec kolegów i innych osób w szkole i poza nią.

Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy, biorąc pod uwagę opinię wszystkich uczących nauczycieli, uczniów klasy oraz punkty wynikające z karty zachowania i absencji ucznia.

W gimnazjum obowiązuje punktowy system oceniania. Ocenianie bieżące zachowania polega na wpisywaniu przez wychowawcę, nauczycieli i dyrekcję punktów za pozytywne lub negatywne spostrzeżenia o postawie i zachowaniu ucznia.

Wnioski o wpis do karty zachowania ucznia mogą być zgłaszane do wychowawców również przez:

 • zainteresowanego ucznia,
 • innych uczniów,
 • pracowników szkoły,
 • rodziców.

Rodzice ucznia, który otrzymał na semestr co najmniej nieodpowiednią ocenę ze sprawowania, zobowiązania są ustalić z wychowawcą klasy i przedstawicielem dyrekcji szkoły realne sposoby ułatwiające uzyskanie poprawy zachowania ucznia w kolejnym okresie.

W przypadku rażącego naruszenia regulaminu zachowania zbiera się zespół wychowawczy złożony z pedagoga szkolnego, wychowawcy, rodziców ucznia i dyrekcji szkoły.

Przy barku oczekiwanej poprawy dyrektor może podjąć kroki, zmierzające do skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły, zgodnie z przepisami zawartymi w statucie szkoły.

ZASADY OBLICZANIA PUNKTÓW ZA ZACHOWANIE

 • Na początku semestru każdy uczeń otrzymuje 100 punktów.
 • W ciągu semestru uczeń zdobywa dodatkowe punkty, podejmując różne zadania.
 • Pod koniec semestru wychowawca ma prawo jednorazowo dodać lud odjąć punkty semestralne.

Jeżeli uczeń otrzyma naganę dyrekcji, s to bez względu na liczbę uzyskanych punktów może uzyskać najwyżej ocenę poprawną.

Przy wystawianiu rocznej oceny z zachowania brana jest pod uwagę ocena za pierwszy semestr(oblicza się średnią arytmetyczną punktów za pierwszy i drugi semestr).

Ocenę roczną i semestralną ustala się na podstawie punktacji:

Punkty Ocena
powyżej 200 ocena wzorowa
170-199 ocena bardzo dobra
135-169 ocena dobra
90-134 ocena poprawna
40-89 ocena nieodpowiednia
poniżej 39 ocena naganna

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH

lp. Kryterium przyznawania punktów każdorazowo semestralnie
1. Przygotowanie do zajęć -1 +/- 10
2. Przeszkadzania na lekcji od -1 do -10
3. Wybitnie pozytywna postawa na lekcji od +1 do +10
4. Niewykonywanie poleceń nauczyciela od -1 do -10
5. Frekwencja:

 • ucieczka, nieobecność nieusprawiedliwiona
 • spóźnienie
 • 100% obecność bez spóźnień
 • wszystkie nieobecności usprawiedliwione
-5
-2
+20
+15

KULTURA OSOBISTA

lp. Kryterium przyznawania punktów każdorazowo semestralnie
1. Stosowanie podstawowych zasad kultury osobistej od -20 do +20
2. (Nie) właściwy strój/wygląd w danej sytuacji szkolnej od -2 do +2
3. Brak obuwia zmiennego, stroju na w-f, okularów -2
4. Aroganckie odnoszenie się do kolegów lub dorosłych, wulgarne słownictwo od -1 do -10
5. Agresja fizyczna(prowokowanie konfliktów, przepychanki, bójki) od -5 do -20
6. Niekulturalne zachowanie (plucie, zaśmiecanie miejsc publicznych, przeszkadzanie podczas uroczystości szkolnych) od -5 do -15
7. Niszczenie sprzętu, umeblowania, budynku, rzeczy innych osób od -5 do -15
8. Używanie telefonu komórkowego w nieodpowiednim czasie bez zgody nauczyciela -10

UDZIAŁ W ŻYCIU KLASY, SZKOŁY

lp. Kryterium przyznawania punktów każdorazowo semestralnie
1. Udział w konkursie, zawodach:
 • Etap szkolny
 • Etap międzyszkolny
 • Etap rejonowy, gminny
 • Etap regionalny, wojewódzki
 • Wyróżnienie, niezależnie od etapu
 • Otrzymanie wyróżnienia indywidualnego w ogólnopolskim lub międzynarodowym konkursie jednoetapowym
 • Nieusprawiedliwiona nieobecność na zawodach i konkursach
+1 - udział +3 - II,III miejsce +5 - I miejsce

+2 - udział +8 - III miejsce +9 - II miejsce +10 - I miejsce

+5 - udział +13 - III miejsce +14 - II miejsce +15 - I miejsce

+10 - udział +30 - III miejsce +40 - II miejsce +50 - I miejsce

od +1 do +10

+10od -1 do -10p
2. Udział w kole, konsultacjach od -5 do +5
3. Pomoc w organizacji imprez klasowych lub szkolnych od -5 do +5
4. Czynny udział w akademii lub apelu +5
5. Praca na rzecz klasy, szkoły od +1 do +5
6. Wywiązywanie się z obowiązków szkolnych (praca w samorządzie itp.) lub klasowych (samorząd klasowy, dyżury) od -5 do +5 od -10 do +10
7. NPomoc koleżance lub koledze w nauce, w sytuacjach trudnych od +1 do +10

POSTAWA MORALNA, SPOŁECZNA

lp. Kryterium przyznawania punktów każdorazowo semestralnie
1. Przeciwstawianie się przemocy fizycznej, słownej, wulgaryzmom, znęcanie się nad niektórymi osobami od +1 do +25
2. Pozytywna postawa wobec słabszych, chorych od +1 do +25
3. Dobre/złe zachowanie na wycieczce i wyjściach klasowych lub szkolnych od -25 do +25
4. Nieuczciwość, kłamstwo od -10 do -50
4. Samowolne opuszczanie budynku lub terenu szkoły -20